Χρήση εικόνων και πνευματικά δικαιώματα

 

 All images shown are exclusive property of Kostas Fragias and they are protected by the copyright law of Greece (Law. 2121/93) and International copyright laws rights.

 

The images can NOT be reproduced, copied, transmitted, downloaded, stored on your computer, or manipulated in any form or by any means, without the written permission of Kostas Fragias.

Any use of image for another photographic concept or illustration (digital, artist rendering or alike) is a violation of the copyright law of Greece (Law 2121/93) and International copyright laws

 

All rights reserved. © Kostas Fragias Photographer.

Regarding the news covering mass media, they can not use the images without my watermark and they should also indicate the name of my website

Όλες οι εικόνες που παρουσιάζονται είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του Κώστα Φραγκιά και προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα (Ν. 2121/93)και το Διεθνές Πνευματικά δικαιώματα νόμους.

Οι εικόνες ΔΕΝ  μπορούν να αναπαραχθούν, αντιγραφούν, μεταδοθούν, λήψη, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, ή το χειρισμό του σε οποιαδήποτε μορφή, ή με οποιοδήποτε μέσο,χωρίς την έγγραφη άδεια του Κώστα Φραγκιά.

Οποιαδήποτε χρήση εικόνων ως βάση για μια άλλη φωτογραφική έννοια ή εικόνα (ψηφιακή, καλλιτέχνης απόδοση ή ομοειδή) αποτελεί παραβίαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα (Ν. 2121/93)  και διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων

All rights reserved. © Κώστας Φραγκιάς Φωτογράφος.

Όσον αφορά τα ενημερωτικά μέσα δεν μπορούν να κάνουν χρήση των εικόνων χωρίς το λογότυπο μου και πρέπει να αναφέρουν το site.